Integritet och skydd av personuppgifter

I enlighet med artiklarna 15 till 22 i reglementet om skydd av personuppgifter inom EU 2016/679 och artikel 10 enligt lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, vill vi härmed informera dig om att i avsikt att skydda dina rättigheter, friheter och lagliga intressen, kan du när som helst  inför registeransvarig utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter, dess modifiering eller undandragande, begränsa användning, motsätta dig användning, samt utöva rätten om dataportabilitet liksom rätten att lämna in en reklamation till en kontrollerande myndighet.

Uppgifter Om Företaget

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., CIF: B-53402624

Besöksadress: C/ Maria Parodi  8-3, ES -03181 Torrevieja ( Alicante) Spanien.

Email: rgpd@abacoadvisers.com

Telefon: 0034 96 670 3750

Bolaget är inskrivet i Alicantes bolagsregister, Volym 2259, Band 0, Mapp 171, Avdelning 8, Sida A-54957, Registrering 1.

Webbplatsen www.abacoadvisers.com ( hädanefter benämnt “ webbplatsen”) tillhör Ábaco Asesoria Legal y Fiscal, S.L.U.

Policy För Integritetsskydd Och Dataskydd (L.O.P.D.)

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., meddelar härmed användarna av dess webbplatser att ett automatiserat register kan skapas med de personuppgifter som har tillhandahållits av nämnde ägaransvarig, som konsekvens av användandet av nämnda webbplats och som följd av utskickad elektronisk post, och även genom inhämtad information vid registrering inom affärssektorn, genom intresseanmälan och nyhetsbrev, i strikt enlighet med föreskriven överenskommelse avseende dataskydd.

I enlighet med artiklarna 15 till 22 i reglementet om skydd av personuppgifter inom EU 2016/679 och artikel 10 enligt lag 34/2002 av den 11 juli 2002 om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, vill vi härmed informera dig om att i avsikt att skydda dina rättigheter, friheter och lagliga intressen, kan du när som helst  inför registeransvarig utöva din rätt till tillgång till dina personuppgifter, dess modifiering eller undandragande, begränsa användning, motsätta dig användning, samt  utöva rätten om dataportabilitet liksom rätten att lämna in en reklamation till en kontrollerande myndighet.

Utövandet av dessa rättigheter bör göras genom skriftlig underrättelse till huvudkontoret Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., eller till e-postadressen rgpd@abacoadvisers.com, oavsett fall, och bör ha som referens “ Personuppgifter” samt vilken rättighet man vill vidta åtgärder mot, med en bifogad kopia av relevant identitetshandling.

De registrerade uppgifterna kan användas i syfte att utöva och/eller erbjuda våra tjänster, ta fram statistik, översända reklam( dock vidaresänder vi aldrig reklam som tredje part ), tidskrifter, nyheter - även på elektronisk  väg, administration av brister i hanteringen eller studier av marknaden, bland andra operationer.

I vissa fall kan personuppgifter som lämnats av användare meddelas till  tredje part men endast i de syften som tidigare angivits och med uppgiftslämnarens tillstånd. Och även om så är fallet kan nämnda tillstånd när som helst återkallas genom en skriftlig underrättelse till huvudkontoret, med   referens “ Annullering Personuppgifter”.

Tillgång till webbplatsen Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U. innebär godkännandet av följande villkor i sin helhet:

Industriell Äganderätt

Logotypen och namnet Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., liksom andra distinkta symboler ( grafik  och ordmärken) vilka förekommer på webbplatsen, ägs endast av Àbaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U., i den meningen att endast detta företag har laglig rätt att använda sig av dem.

Innehållet på denna webbplats, texter, bilder etc, liksom grafisk design och dess källkoder, är skyddat enligt spansk lagstiftning gällande rätt över immateriell och industriell egendom, till förmån för Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U.

Dess reproduktion, distribution eller offentliggörande är därför absolut förbjudet, helt eller delvis, utan att Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. givit sin uttryckliga auktorisation till detta.

Domännamn

På samma sätt som påvisats i tidigare paragrafer tillhör domänämnet www.abacoadvisers.com, samt alla andra namn med avsikt att logga in till sagda webbplats, enbart Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U. Obehörigt nyttjande av desamma utgör ett brott mot rättigheterna förvärvade vid registrering och kommer att beivras enligt gällande lagar och bestämmelser.

Personligt Bruk

Användaren har uttrycklig tillåtelse av Ábaco Asesores Legal y Fiscal S.L.U. att visa, skriva ut, kopiera  samt spara på hårddisk eller annan sorts databärare, allt innehåll samt andra skyddade tillgångar, också avseende de med ensamrätt ( med undantag av dataprogram), så länge dessa aktiviteter görs i personligt och privat syfte av användaren, utan kommersiella intressen eller för vidare spridning, och utan att modifiera, ändra eller dekompilera tidigare nämnda rättigheter och innehåll. Detta personliga tillstånd gäller förutsatt att upphovsmannens samt den industriella äganderättens föreskrifter och rättigheter respekteras, men utan att betyda att licensen på något vis övergår till användaren.

All annan användning av innehåll och immateriella verk på den här webbplatsen kräver uttryckligt och skriftligt tillstånd från Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U.

Förbehåll Av Rättsliga Åtgärder

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., förbehåller sig alltid rätten att ta i bruk de medel eller rättsliga åtgärder som står till buds i avsikt att försvara sina lagliga rättigheter gällande immateriell och industriell egendom om ett icke auktoriserat bruk av desamma skulle uppstå eller någon annan form av menlig påverkan.

Länkar

Länkarna som användaren kan stöta på under sin navigering på vår webbplats gör det möjligt att lämna den här platsen. De länkade platserna är inte, om inte annat anges, kopplade till Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., och tar inte ansvar för innehållet som blir tillgängligt  genom nämnda länkar, inte heller för de modifieringar som utförs i desamma, hur man tar dem i bruk, eller dessas  tekniska disponibilitet.

Under alla omständigheter förbinder sig Ábaco Advisers Legal y Fiscal, S.L.U. att göra allt de kan för att undvika att det på webbplatsen förekommer sidor med olagligt innehåll, där olagliga aktiviteter främjas, liksom rasism, xenofobi,  och såna vilka är mottagliga för attacker på frihetsprinciper och mänsklig värdighet eller gör intrång på de värden och rättigheter som erkänts av den spanska konstitutionen och FN-förklaringen för mänskliga rättigheter.

I den eventualitet att en användare anser att någon av de länkar som finns tillgängliga på den här webbplatsen i någon form inkräktar på deras rättigheter eller finner dem på minsta sätt kränkande, kan detta meddelas via elektronisk post till Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., som försäkrar att alla nödvändiga åtgärder kommer vidtas vad det gäller INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN.

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., tar inte ansvar för eventuellt missbruk av innehållet på vår webbsida, vilket uteslutande förblir ansvaret hos den person som loggar in och använder sig av den.

Uppdatering Och Modifiering Av Webbsidan

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., reserverar sig rätten att modifiera och avlägsna, utan given förvarning, såväl informationen på webbplatsen som konfigurationer och utformning, utan att ta något ansvar för detta.

Instruktioner För Tekniska Frågor

Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., tar inte något som helst ansvar för de tekniska problem eller fel i datasystemen som kan uppstå under uppkoppling till internet, och inte heller för de skador som kan  orsakas av tredje part genom olaga intrång, vilka inte kan kontrolleras av Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U. Vi förblir även befriade från allt ansvar vad gäller den potentiella skada eller åverkan som användaren kan lida som konsekvens av fel, defekter eller vid utelämnad information från av oss okända källor.

Villkor För Inloggning

Överlag kan innehållet som erbjuds av Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. användas på fri och gratis basis.

När det för kontraktskrivning eller i upplysningssyfte för en viss service krävs att personuppgifter lämnas ut, garanterar användarna dess riktighet, korrekthet, äkthet och giltighet. Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., förbinder sig att automatisera sagda uppgifter på det sätt som överrensstämmer med dess beskaffenhet och syfte, enligt de regler och villkor som framgår i policyn för integritetsskydd.

Villkor För Användande

Användandet av webbplatsen för Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U., bör följa innehållet i dessa allmänna avtalsvillkor, och andra bestämmelser tillämpade enligt lag och enligt allmän moral och anständighet, liksom den allmänna ordningen.

Undantaget de fall då det finns tidigare tillstånd från Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U., kan användarna endast ha tillgång till innehållet och tjänsterna på denna webbplats för personligt bruk, och bör avhålla sig från att utföra handlingar som, direkt eller indirekt, kan innebära ett kommersiellt utnyttjande av densamma.

Under alla omständigheter bör användarna  göra bruk av det innehåll och de tjänster som erbjuds av Ábaco Asesoría Fiscal y Legal, S.L.U., i enlighet med gällande lagar, och tar själva ansvar för sådana handlingar och beteenden som i någon form kan vara olagliga eller inkräkta på tredje part, eller som kan skada, förhindra eller inskränka användandet av denna webbplats för andra användare.

Användarna förbinder sig att genom Ábaco Asesoría Fiscal y Legal, S.L.U., inte dela eller sprida meddelanden, bilder, fotografier, mjukvara, upplysningar eller innehåll som:

  • i någon form bryter mot eller kränker de grundläggande rättigheterna fastställda av gällande lagstiftning.
  • framkallar, hetsar eller uppmuntrar handlingar vilka är brottsliga, nedsättande, förolämpande, vanärande, våldsamma, diskriminerande vad gäller kön, ras, religion eller ideologi och, i allmänhet, går emot lag, moral och allmän ordning.
  • är osanna, tvetydiga, inexakta, överdrivna, obscena eller opassande.
  • finner sig vara skyddade av någon av rättigheterna gällande immateriell eller industriell egendom tillhörande tredje part, undantaget då tidigare och tillräcklig auktorisation finnes från den lagliga innehavaren.
  • kränker eller kan kränka rätten hos tredje part till heder, personlig integritet, sin egen bild, eller bryter mot bestämmelserna gällande hemligheter eller konfidentiell kommunikation.
  • utgör brottslig, ohederlig eller otillbörlig reklam.
  • innehåller virus, trojaner, datormaskar,tidsinställda bomber eller annan sorts material eller program som kan skada eller inverka på driften av utrustning eller datasystem.

Kakor (Sekretessinställningar)

För att kunna påskynda servicen vi erbjuder, och identifiera varje användare så snabbt som möjligt, vill vi upplysa om att den här webbplatsen kommer att använda kakor. Kakorna är data som sparas på datorns hårddisk och som används för att påskynda och optimera funktionaliteten av såväl server som service. Alla användare kan när som helst ändra eller avvisa en kaka. I detta sista fall vill vi påminna om att hastigheten och kvalitén kan bli sämre. I detta avseende anses alla meddelanden vilka skickas ut till användarna som ändamålsenligt utförda, om detta gjorts på ovan nämnda sätt.  Av denna anledning förväntas användaren bekräfta att alla  inlämnade uppgifter är sanna, exakta, korrekta och uppriktiga, samt åta sig att meddela oss ändringar, ny information och framtida modifieringar som har någon relation till våra meddelandeuppgifter.

Du kan låta din dator skicka ett meddelande varje gång en kaka skickas eller avaktivera alla kakor. Detta kan du göra genom inställningarna på din webbläsare. Alla webbläsare är lite olika, ta därför hjälp av menyn Hjälp för att ta reda på det korrekta sättet att modifiera dina kakor.

Vi använder oss av kakor från tredje part.

Om du vill inskränka eller avaktivera användandet av kakor kan du göra detta genom din webbläsare på internet. Vidare följer länkar som förklarar hur man gör på de vanligaste webbläsarna på internet.

Internet Explorer

https://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies

Apple Safari

https://docs.info.apple.com/article,html?artnum=32467

För att få information om hur man gör detta på webbläsaren på din mobiltelefon måste du använda dig av manualen för just din telefon.

Användande Av Sociala Plugins Inom Sociala Nätverk

Facebook

Sidorna på Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket facebook.com, som förvaltas från USA av Facebook Inc., Palo Alto, USA ( “ Facebook”). Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Facebook, eller på symbolerna “Facebook”, “Like” eller “Share”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Facebook och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Facebook. När du påbörjar en session på Facebook kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Facebook-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Facebook där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Facebooks policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Facebook, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Om du inte vill att Facebook ska samla  information om dig genom vår webbsida, bör du avsluta din session på Facebook innan du besöker vår webbsida.

Google +

Sidorna på Ábaco Asesoría Legal y Fiscal S.L.U., använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket plus. google.com, vilket förvaltas från USA av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( “ Google”). Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen Google +, eller på symbolerna  “ Google + “, “ Google plus” eller “ +1”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Google + och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Google. När du påbörjar en session på Facebook kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Google+-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Google där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Googles policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Google, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Om du inte vill att Google ska samla  information om dig genom vår webbsida, bör du avsluta din session på Google+ innan du besöker vår webbsida.

Youtube

Sidorna på Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. använder videoplattformar från det sociala nätverket  You Tube, som förvaltas från USA av You Tube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA.. You Tube är en plattform som tillåter återgivning av video och ljudarkiv.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor kommer spelaren vilken  är knuten till You Tube på sagda sida etablera en förbindelse till You Tube för att säkra en överföring av video och ljudarkiv. Förbindelsen till You Tube innebär att data skickas till  YouTube.

Vänligen informera dig om You Tubes policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av You Tube, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Twitter

Sidorna på Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. använder sociala plugins (Plugins) från det sociala nätverket Twitter, som förvaltas från USA av Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103, USA  (Twitter).Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Twitter, eller på symbolen “ Tweet”.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Twitter och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Twitter. När du påbörjar en session på Twitter kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Twitter-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Twitter där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Twitters policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Twitter, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.

Linkedin

Sidorna på Ábaco Asesoría Legal y Fiscal, S.L.U. använder sociala plugins ( Plugins) från det sociala nätverket Linkedin, som förvaltas från USA av Linkedin med huvudkontor i Mountain View USA ( “Linkedin”).Dessa Plugins kan kännas igen på logotypen från Linkedin.

När man först loggar in på någon av våra webbsidor som innehåller nämnda Plugins, är dessa till en början avaktiverade. Plugins aktiveras endast då man  klickar på tillhörande ikon. Då man aktiverar på detta sätt skapas en anslutning till Linkedin och i det ögonblicket kan du ge ditt  medgivande för att skicka data till Linkedin När du påbörjar en session på Linkedin kan sagda nätverk förvalta ditt avlagda besök på ditt personliga Linkedin-konto. När du trycker på tillhörande knapp skickas informationen i fråga från webbläsaren direkt till Linkedin där den sen sparas.

Vänligen informera dig om Linkedins policy för integritetsskydd för att få veta mer om syftet och tillämpningsområdet för data, processen som följer, och hur de används av Linkedin, liksom dina rättigheter i hänseendet och dina möjligheter att konfigurera för att skydda din personliga integritet.